Felhasználási feltételek

1. cikk – Fogalommeghatározások

1. Jelen általános szerződési feltételekben a következő kifejezések a következő értelemben használatosak, kivéve, ha kifejezetten másként jelezzük.

2. Ajánlat: bármely ajánlat vagy árajánlat az Ügyfélnek a Global Traffic által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan.

3. Szolgáltatások : A Global Traffic kiválaszt egy vagy több előfizetési űrlapot az Ügyfél számára a különböző társkereső oldalakon, és (nem kötelező érvényű) (randioldal) ajánlatokat tesz hamis profilokkal való erotikus csevegésre ezeken a társkereső oldalakon.

4. Szolgáltató: A holland jog szerint bejegyzett, Hollandiában bejegyzett Filiate BV korlátolt felelősségű magáncég, amely szolgáltatásokat kínál az Ügyfélnek a továbbiakban: Global Traffic .

5. Ügyfél: az a természetes személy, aki nem szakma vagy üzleti tevékenység gyakorlásaként jár el, és akit a Global Traffic jelölt ki, projekteket nyújtott a Global Traffic számára a Global Traffic által végzett szolgáltatásokhoz, vagy akinek a Global Traffic javaslatot tett. megkötött megállapodás alapján.

6. Megállapodás: az Ügyfél és a Global Traffic között létrejött bármely megállapodás és egyéb kötelezettségek, valamint a Global Traffic által az Ügyfélnek a Global Traffic által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó javaslatok, amelyeket az Ügyfél elfogad, és amelyeket a Global Traffic elfogadott és teljesített. amellyel ezen általános szerződési feltételek elválaszthatatlan formai egészet alkotnak.

2. cikk – Alkalmazhatóság

1. Jelen általános szerződési feltételek a Global Traffic minden ajánlatára, a Global Traffic és az Ügyfél között létrejött minden szerződésre, valamint a Global Traffic által kínált minden szolgáltatásra vonatkoznak.

2. A Szerződés megkötése előtt az Ügyfél rendelkezésére állnak a jelen általános szerződési feltételek. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a Global Traffic jelzi az Ügyfélnek, hogy az Ügyfél hogyan tekintheti meg az általános szerződési feltételeket.

3. Jelen általános szerződési feltételektől nem lehet eltérni. Kivételes esetekben az általános szerződési feltételektől el lehet térni, amennyiben erről a Global Traffic-kel kifejezetten írásban megállapodtak.

4. Jelen általános szerződési feltételek az Ügyfél további, módosított és utólagos megrendeléseire is vonatkoznak.

5. Az Ügyfél általános szerződési feltételei nem érvényesek.

6. Ha a jelen általános szerződési feltételek egy vagy több rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy érvénytelen, a jelen általános szerződési feltételek többi rendelkezése érvényben marad, és az érvénytelen/megsemmisített rendelkezés(ek) helyébe egy rendelkezés az eredeti rendelkezéssel megegyező értelmű.

7. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott tartalommal, magyarázattal vagy helyzetekkel kapcsolatos kétértelműségeket jelen általános szerződési feltételek szellemében kell értékelni és kifejteni.

8. A holland polgári törvénykönyv 7:404. cikke és a holland polgári törvénykönyv 7:407. cikke (2) bekezdésének alkalmazhatósága kifejezetten kizárt.

9. Ha a jelen általános szerződési feltételekben hivatkoznak rá, akkor ezt az ő személyére való hivatkozásként is kell értelmezni, ha és amennyiben alkalmazható.

10. Abban az esetben, ha a Global Traffic nem mindig követelte ezen általános szerződési feltételek betartását, fenntartja a jogát, hogy követelje a jelen általános szerződési feltételek teljes vagy részleges betartását.

11. Az érintett társkereső oldal általános (felhasználói) feltételei jelen általános szerződési feltételeknek megfelelően vonatkoznak.

3. cikk – Az ajánlat

1. A Global Traffic által tett minden ajánlat kötelezettségmentes, kivéve, ha írásban kifejezetten másként jelezzük. Ha az Ajánlat korlátozott vagy meghatározott feltételek mellett érvényes, ezt az Ajánlatban kifejezetten feltüntetik.

2. A Global Traffic-nek jogában áll megtagadni a (potenciális) Ügyféllel kötött Szerződést a Global Traffic számára érvényes ok miatt.

3. Az ajánlat tartalmazza a kínált Szolgáltatások leírását. A leírás kellően részletezett ahhoz, hogy az Ügyfél megfelelően tudja értékelni az ajánlatot. Az ajánlatban szereplő bármely információ csak tájékoztató jellegű, és nem szolgálhat kártalanítási vagy a Szerződés felbontásának alapjául.

4. Az ajánlatok vagy árajánlatok nem vonatkoznak automatikusan a utómegrendelésekre.

5. A Global Traffic ajánlatában szereplő szállítási idők elvileg tájékoztató jellegűek, és túllépésük esetén nem jogosítják fel az Ügyfelet felmondásra vagy kártérítésre, kivéve, ha kifejezetten másként állapodnak meg.

4. cikk – A megállapodás megkötése

1. A Szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor az Ügyfél elfogadta a Global Traffic ajánlatát vagy szerződését a Global Traffic weboldalán keresztül történő adatok kitöltésével, és a Global Traffic megerősítette az Ügyfél kérését.

2. A Global Traffic jogosult az (aláírt) Szerződést az elfogadás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül visszavonni.

3. A Globális Forgalom nem kötődik az Ajánlathoz, ha az Ügyfél ésszerűen elvárhatta, vagy értenie kellett volna, vagy értenie kellett volna, hogy az Ajánlat nyilvánvaló hibát vagy hibát tartalmaz. Ebből a tévedésből vagy hibából az Ügyfél nem származtathat jogot.

4. Ha az Ügyfél lemond egy már visszaigazolt megrendelését, a már felmerült költségek (beleértve az eltöltött időt is) Ügyfelet terhelik.

5. A Global Traffic-kel kötött megállapodások vagy az Ügyfél által a Global Traffic számára odaítélt projektek a vállalatot illetik, nem pedig a Global Traffichez kapcsolódó egyéni személyt.

6. Az Ügyfél a törvényben meghatározott 14 napos időtartam alatt jogosult a visszavonásra, kivéve, ha a Global Traffic már megkezdte a Szolgáltatásokat az Ügyfél engedélyével. Az ügyfél ezen engedélyével lemond elállási jogáról.

7. Ha a Szerződést több Ügyfél köti meg, minden Ügyfél egyenként egyetemlegesen felel a Szerződésből eredő valamennyi kötelezettségének teljesítéséért.

5. cikk – A megállapodás időtartama

1. A Szerződés határozott időre jön létre. A megbízás időtartama külső tényezőktől is függ, beleértve, de nem kizárólagosan, a Global Traffic által az Ügyféltől kapott információk minőségét és időben történő kézbesítését.

2. Mind az Ügyfél, mind a Global Traffic felbonthatja a Szerződést a Szerződés teljesítésének felróható hiányossága miatt, ha a másik felet írásban értesítették a mulasztásról, és ésszerű határidőt kapott kötelezettségei teljesítésére, és továbbra sem teljesíti kötelezettségeit. akkor tartsa be megfelelően. Ez magában foglalja az Ügyfél fizetési és együttműködési kötelezettségeit is.

3. A Szerződés felbontása nem érinti az Ügyfél fizetési kötelezettségeit, amennyiben a Global Traffic a felbontás időpontjában már végzett munkát vagy nyújtott szolgáltatást. Az ügyfél köteles megfizetni a megállapodás szerinti díjat.

4. Felek a Szerződést e-mailben azonnali hatállyal felmondhatják.

5. A Szerződés idő előtti felmondása esetén az Ügyfél az addig ténylegesen felmerült költségekkel tartozik a Global Traffic felé a megállapodás szerinti (óra) díjszabás szerint. Ebben a Global Traffic időregisztrációja vezet.

6. Mind az Ügyfél, mind a Global Traffic írásban, részben vagy egészben felmondhatja a Szerződést a késedelem további értesítése nélkül, azonnali hatállyal, ha az egyik fél moratóriumot kap, csődeljárást kezdeményeztek, vagy az érintett cég megszűnik. felszámolásra. Ha a fent említett helyzet áll elő, a Global Traffic soha nem köteles visszatéríteni a már befizetett összegeket és/vagy kártérítést.

6. cikk – A szolgáltatás teljesítése

1. A Global Traffic mindent megtesz annak érdekében, hogy a megállapodás szerinti szolgáltatást a lehető legnagyobb gondossággal végezze el, ahogy az egy jó szolgáltatótól elvárható. A Global Traffic professzionális és független szolgáltatást garantál. Valamennyi Szolgáltatást a legjobb erőfeszítések kötelezettsége alapján teljesítenek, kivéve, ha az eredményről kifejezetten írásban állapodtak meg, és amelyet részletesen ismertetnek.

2. A szolgáltatások méretét és terjedelmét tekintve az a Szerződés, amely alapján a Global Traffic a Szolgáltatásokat nyújtja. A Szerződés kizárólag az Ügyfél javára valósul meg. Harmadik felek nem származhatnak jogokról a Szerződéssel összefüggésben nyújtott Szolgáltatások tartalmából.

3. A Global Traffic által kínált Szolgáltatások és árak alapját az Ügyfél által megadott információk és adatok képezik. A Global Traffic jogosult szolgáltatásait és árait módosítani, ha a megadott információk tévesnek és/vagy hiányosnak bizonyulnak.

4. A Global Traffic a Szolgáltatások teljesítése során nem köteles vagy köteles követni az Ügyfél utasításait, ha ez megváltoztatja a megállapodás szerinti Szolgáltatások tartalmát vagy terjedelmét. Ha az utasítások további munkát eredményeznek a Global Traffic számára, az Ügyfél köteles a többletköltségeket ennek megfelelően új árajánlat alapján megtéríteni.

5. A Global Traffic jogosult harmadik feleket bevonni a Szolgáltatások teljesítéséhez saját belátása szerint.

6. Ha a megbízás jellege és időtartama megkívánja, a Global Traffic a megállapodás szerinti módon időközben tájékoztatja az Ügyfelet az előrehaladásról.

7. A Szolgáltatások teljesítése az Ügyfél által megadott információkon alapul. Ha az információkat módosítani kell, annak következményei lehetnek a kialakult tervezésre. A Global Traffic soha nem vállal felelősséget a tervezés módosításáért. Ha a Szolgáltatás megkezdése, előrehaladása vagy teljesítése azért késik, mert például az Ügyfél nem adta meg az összes kért információt, vagy nem adott időben vagy a kívánt formátumban, nem biztosít kellő együttműködést, az esetleges előleg nem biztosított. a Global Traffic időben megérkezett, vagy olyan körülmények között, amelyek az Ügyfél költségére és kockázatára állnak fenn, késedelem lép fel, a Global Traffic jogosult a szállítási vagy teljesítési határidő ésszerű meghosszabbítására. A fent említett ok miatti késedelemből eredő minden kár és többletköltség az Ügyfél számlájára és kockázatára vonatkozik.

8. A Global Traffic tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az Ügyfelet harmadik felek weboldalaira hivatkozzák, és hogy a Global Traffic csak abban segít, hogy az Ügyfél megtalálja az Ügyfél kívánságainak leginkább megfelelő társkereső oldalt.

9. A Global Traffic tájékoztatja az Ügyfelet, hogy ezeken a weboldalakon a csevegés csak fiktív profilokkal történik, a Holland Fogyasztói és Piacügyi Hatóság szándéka szerint. Ezért ezekkel a fiktív profilokkal nem lehet fizikai megállapodást kötni.

10. A Global Traffic lehetőséget kínál az Ügyfélnek arra, hogy megtagadja a Global Traffic webhelyhez való hozzáférést, valamint a társkereső webhelyekhez való hozzáférést abban az esetben, ha a Global Traffic vagy valamelyik társkereső oldal úgy véli, hogy az Ügyfelet meg kell védeni saját online viselkedésével szemben. . Ebben az esetben a Global Traffic nem tesz új javaslatokat társkereső oldalakon keresztüli csevegésre a blokk alatt.

7. cikk – Az Ügyfél kötelezettségei

1. A Megrendelő köteles a Global Traffic által kért valamennyi információt, valamint a vonatkozó mellékleteket és a kapcsolódó információkat és adatokat kellő időben és/vagy a munka megkezdése előtt és a kívánt formában megadni a helyes és hatékony végrehajtás érdekében. pontja szerint. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a Global Traffic nem tudja teljes mértékben megvalósítani és/vagy kézbesíteni a vonatkozó dokumentumokat. Az ilyen helyzet következményei mindenkor az Ügyfél költségére és kockázatára vonatkoznak.

2. A Global Traffic nem köteles ellenőrizni a rendelkezésére bocsátott információk pontosságát és/vagy teljességét, vagy frissíteni az Ügyfelet az információkkal kapcsolatban, ha azok idővel megváltoztak, és a Global Traffic sem felelős az információk helyességéért és teljességéért. a Global Traffic által harmadik felek számára összeállított és/vagy a Szerződés keretében harmadik feleknek biztosított.

3. A Global Traffic, ha a Szerződés teljesítéséhez szükséges, további információkat kérhet. Ennek hiányában a Global Traffic jogosult tevékenységét az információ kézhezvételéig felfüggeszteni anélkül, hogy bármilyen okból kártérítést köteles fizetni az Ügyfél felé. Megváltozott körülmények esetén az Ügyfél köteles haladéktalanul, de legkésőbb a változás ismertté válását követő 3 munkanapon belül értesíteni a Global Traffic-et.

8. cikk – Javaslatok

1. A Global Traffic, ha erre utasítást kap, tanácsot, cselekvési tervet, tervezést, jelentést, tervezést és/vagy jelentést készíthet a szolgáltatás javára. Ennek tartalma nem kötelező erejű és csak tájékoztató jellegű, de a Global Traffic betartja gondossági kötelezettségét. Az ügyfél maga és saját felelősségére dönti el, hogy követi-e a tanácsot.

2. A Global Traffic által adott tanácsok és/vagy javaslatok bármilyen formában sem tekinthetők kötelező érvényű tanácsnak és/vagy javaslatnak.

3. A Global Traffic első kérésére az ügyfél köteles elbírálni az általa benyújtott ajánlatokat. Ha a Global Traffic munkája azért késik, mert az Ügyfél nem vagy nem időben ad ki értékelést a Global Traffic által tett javaslatról, az Ügyfél mindenkor felelős az ebből eredő következményekért, például a késedelemért.

4. A szolgáltatás jellege azt jelenti, hogy az eredmény mindig olyan külső tényezőktől függ, amelyek befolyásolhatják a Global Traffic jelentéseit és tanácsait és/vagy javaslatait, mint például a szükséges információk és adatok minősége, helyessége és időben történő eljuttatása. az Ügyfél és alkalmazottai. A megrendelő garantálja a kért adatok és információk minőségét, időben történő és korrekt kézbesítését.

5. Az Ügyfél a munka megkezdése előtt írásban értesíti a Global Traffic-et minden olyan körülményről, amely fontos vagy lehet, beleértve azokat a pontokat és prioritásokat, amelyekre az Ügyfél figyelmet kíván.

9. cikk – További tevékenységek és változások

1. Ha a Szerződés teljesítése során úgy tűnik, hogy a Szerződést módosítani kell, vagy ha a Megrendelő kérésére további munkára van szükség a Megbízó számára kívánt eredmény elérése érdekében, a Megrendelő köteles ezen többletmunkát a Megbízó szerint kifizetni. a megállapodás szerinti árfolyammal. . A Global Traffic nem köteles eleget tenni ennek a kérésnek, és megkövetelheti az Ügyféltől, hogy külön szerződést kössön erre a célra és/vagy utalja azt egy felhatalmazott harmadik félhez.

2. Ha a többletmunka a Global Traffic hanyagságának eredménye, a Global Traffic helytelen becslést készített, vagy ésszerűen előre láthatta a kérdéses munkát, ezeket a költségeket nem hárítják át az Ügyfélre.

10. cikk – Ingyenes szolgáltatások

A Global Traffic szolgáltatása teljesen ingyenes. A Global Traffic soha nem számít fel költségeket az Ügyfélnek a Szolgáltatásaiért.

11. cikk – Adatvédelem, adatfeldolgozás és biztonság

1. A Global Traffic az Ügyfél (személyes) adatait körültekintően kezeli és csak a vonatkozó szabványoknak megfelelően használja fel. A Global Traffic kérésre tájékoztatja erről az érintettet.

2. Az Ügyfél felelős a Global Traffic szolgáltatásával feldolgozott adatok feldolgozásáért. Az Ügyfél garantálja továbbá, hogy az adatok tartalma nem jogellenes, és nem sérti harmadik személyek jogait. Ezzel összefüggésben az Ügyfél kártalanítja a Global Traffic-et az ezen adatokkal vagy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos (jogi) követelésekkel szemben.

3. Ha a Globális Forgalomnak a Megállapodás értelmében információbiztonságot kell biztosítania, ez a biztonság megfelel a megállapodás szerinti előírásoknak és egy olyan biztonsági szintnek, amely a technika állása, az adatok érzékenysége és a kapcsolódó költségek figyelembevételével történik. , nem ésszerűtlen.

12. cikk – Felfüggesztés és feloszlatás

1. A Global Traffic jogosult a hozzá kapott vagy realizált adatokat, adatállományokat és egyebeket megtartani, ha az Ügyfél fizetési kötelezettségének még (teljesen) nem tett eleget. Ez a jog továbbra is érvényben marad, ha a globális forgalom indokolt, ami ebben az esetben indokolja a felfüggesztést.

2. A Global Traffic jogosult kötelezettségei teljesítését felfüggeszteni, amint az Ügyfél nem teljesíti a Szerződésből eredő bármely kötelezettségét, ideértve a számláinak késedelmes fizetését is. A felfüggesztést haladéktalanul írásban visszaigazolják az Ügyfélnek.

3. Ebben az esetben a Global Traffic semmilyen okból nem felelős a tevékenysége felfüggesztéséből eredő károkért.

4. A felfüggesztés (és/vagy felmondás) nem érinti a Megrendelő fizetési kötelezettségét a már elvégzett munkáért. Ezenkívül az Ügyfél köteles megtéríteni a Global Traffic minden olyan anyagi veszteségét, amelyet a Global Traffic az Ügyfél nemteljesítése következtében elszenved.

13. cikk – Vis maior

1. A Global Traffic nem vállal felelősséget, ha vis maior helyzet következtében nem tudja teljesíteni a Szerződésben vállalt kötelezettségeit.

2. A Global Traffic részéről a vis maior minden esetben magában foglalja, de nem korlátozódik ezekre: (i) a Global Traffic beszállítóinak vis maior, (ii) a beszállítók által az Ügyfél vagy harmadik felei által előírt kötelezettségek megfelelő teljesítésének elmulasztása vagy a Global Traffic számára ajánlott, (iii) hibás szoftver vagy a szolgáltatás teljesítésében részt vevő bármely harmadik fél, (iv) kormányzati intézkedések, (v) elektromos áram, internet, adathálózat és/vagy távközlési létesítmények meghibásodása, (vi) a Global Traffic alkalmazottai vagy az általa megbízott tanácsadók és (vii) egyéb olyan helyzetek, amelyek a Global Traffic véleménye szerint kívül esnek az ellenőrzésén, és amelyek átmenetileg vagy véglegesen akadályozzák kötelezettségei teljesítését.

3. Vis maior esetén mindkét Félnek jogában áll a Szerződést részben vagy egészben felmondani. Ebben az esetben a Szerződés felbontása előtt felmerülő összes költséget az Ügyfél viseli. A Global Traffic nem köteles megtéríteni az Ügyfélnek az ilyen visszavonásból eredő károkat.

14. cikk – A felelősség korlátozása

1. Ha a Megállapodásban meghatározott bármely eredmény nem valósul meg, a Global Traffic részéről hiányosság csak akkor tekinthető fennállónak, ha a Global Traffic a Szerződés elfogadásakor kifejezetten ígéretet tett erre az eredményre.

2. A Global Traffic felróható hiányossága esetén a Global Traffic csak akkor köteles kártérítést fizetni, ha az Ügyfél a hiba felfedezését követő 14 napon belül értesítette a Global Traffic-et a mulasztásról, és a Global Traffic ezt követően nem orvosolta. ezt a hiányosságot ésszerű időn belül. felépült. A mulasztási nyilatkozatot írásban kell benyújtani, és a hiányosság olyan pontos leírását/indoklását kell tartalmaznia, hogy a Global Traffic megfelelően reagálni tudjon.

3. A Global Traffic csak olyan nem kötelező érvényű Szolgáltatást kínál, amelyet az Ügyfél ingyenesen használhat, és soha nem vállal garanciát Szolgáltatásai használatáért. A Global Traffic kizár minden felelősséget az Ügyféllel szemben, amennyiben ezt egy jogszabályi rendelkezés nem tiltja. Ha a szolgáltatás teljesítése a Global Traffic felelősségét vonja maga után az Ügyféllel szemben, ez a felelősség az Ügyfél közvetlen kárára korlátozódik, de legfeljebb 100 euró.

4. A Global Traffic kifejezetten kizár minden felelősséget a következményes károkért. A Global Traffic nem vállal felelősséget a közvetett károkért, kereskedési veszteségekért, elmaradt haszonért és/vagy elszenvedett veszteségért, az elveszett megtakarításokért, az üzlet megszakításából eredő károkért, a tőkeveszteségekért, a késedelmi károkért, a kamatkárért és az immateriális károkért.

5. Az Ügyfél kártalanítja a Global Traffic-et minden olyan harmadik fél követelésével szemben, amely az Ügyfél által harmadik félnek nyújtott szolgáltatásból eredő hibából ered, és amely a Global Traffic által nyújtott szolgáltatásokból is állt, kivéve, ha az Ügyfél bizonyítani tudja, hogy a kárt kizárólag a Global Traffic szolgáltatása okozta.

6. A Global Traffic nem vállal felelősséget, ha az Ügyfél feltételezi, hogy fizikai személlyel cseveg. A Global Traffic felhívta az Ügyfelet arra, hogy ezek harmadik felek webhelyein található fizikai profilok, amelyekre a Global Traffic javaslatot tett. A Global Traffic nem téríti vissza az Ügyfél által a társkereső oldalaknak a profilokkal való csevegésért fizetett pénzt.

7. A Global Traffic által adott, az Ügyfél által hiányos és/vagy helytelenül megadott információkon alapuló tanácsok és/vagy javaslatok soha nem képeznek okot a Global Traffic felelősségére.

8. A Global Traffic által nyújtott tanácsok és/vagy javaslatok tartalma nem kötelező érvényű, és csak tanácsadó jellegű. Az Ügyfél saját felelősségére maga dönti el, hogy követi-e a Global Traffic itt említett javaslatait, tanácsait és/vagy javaslatait. A tanácsok és/vagy javaslatok követéséből adódó minden következmény az Ügyfél számlájára és kockázatára vonatkozik. Az Ügyfél mindenkor szabadon meghozhatja saját döntéseit, amelyek eltérnek a Global Traffic tanácsaitól. Ebben az esetben a Global Traffic nem kötődik semmilyen visszatérítéshez.

9. Ha az Ügyfél megbízásából harmadik felet vesz igénybe, a Global Traffic soha nem vállal felelősséget az Ügyfél által megbízott harmadik fél intézkedéseiért és tanácsaiért és/vagy javaslataiért, valamint az eredmények feldolgozásáért (a tanácsok, ill. /vagy javaslat) az Ügyfél által készített tanácsról és/vagy javaslatról. A Global Traffic szolgáltatásban részt vevő harmadik fél saját tanácsot és/vagy javaslatot tesz.

10. A Global Traffic nem garantálja a Global Traffic által/ nevében küldött e-mailek és e-mailek tartalmának helyes és teljes továbbítását, sem pedig azok időben történő kézhezvételét.

11. Az Ügyfélnek a Global Traffic hiányosságaiból eredő összes követelése elévül, ha ezeket nem jelentették írásban és indokolással a Global Traffic felé azután egy éven belül, hogy az Ügyfél tudomást szerzett vagy ésszerűen tudomást szerezhetett volna a amelyre állításait alapozza. Egy évvel a felek közötti Szerződés megszűnését követően a Global Traffic felelőssége megszűnik.

15. cikk – Titoktartás

1. A Global Traffic és az Ügyfél vállalja, hogy a megbízással összefüggésben megszerzett bizalmas információkat bizalmasan kezeli. A titoktartás a megbízásból ered, és akkor is feltételezhető, ha ésszerűen elvárható, hogy bizalmas információra vonatkozik. Nem vonatkozik a titoktartásra, ha a kérdéses információ már nyilvános/közismert, az információ nem bizalmas és/vagy az információt nem adták át a Global Traffic részére az Ügyféllel kötött szerződés során és/vagy a Global Traffic más módon szerezte meg. . .

2. A titoktartás különösen a Global Traffic által készített tanácsokra, jelentésekre, tervekre, munkamódszerekre és/vagy az Ügyfél megbízásáról szóló jelentésekre vonatkozik. Az Ügyfélnek kifejezetten tilos annak tartalmát megosztani a tudomásukra nem jogosult alkalmazottakkal és (illetéktelen) harmadik személyekkel. Ezenkívül a Global Traffic mindig megteszi a szükséges körültekintést az Ügyfél által megadott üzleti szempontból érzékeny információk kezelésekor.

3. Ha a Global Traffic törvényi rendelkezés vagy bírósági határozat alapján köteles a bizalmas információkat a törvénynek vagy az illetékes bíróságnak vagy egy kijelölt harmadik félnek átadni, és a Global Traffic nem hivatkozhat titoktartási jogára, a Global Traffic nem köteles kártérítést fizetni, és nem ad okot az Ügyfélnek a Szerződés felbontására.

4. Az információk harmadik felek részére történő átadásához vagy terjesztéséhez, és/vagy a Global Traffic által harmadik felek számára nyújtott nyilatkozatok, tanácsok vagy produkciók közzétételéhez a Global Traffic írásos engedélye szükséges, kivéve, ha erről előzetesen kifejezetten megállapodás született. Az Ügyfél kártalanítja a Global Traffic-ot az ilyen harmadik felek minden olyan követelésével szemben, amely a Global Traffic írásbeli hozzájárulása nélkül terjesztett ilyen információkra támaszkodott.

5. A Global Traffic és az Ügyfél titoktartási kötelezettséget ró az általuk megbízott harmadik felekre is.

16. cikk – Szellemi tulajdonjogok

1. A Global Traffic összes szellemi tulajdonhoz fűződő joga és szerzői joga, beleértve, de nem kizárólagosan az összes tervet, modellt, jelentést és tanácsot, kizárólag a Global Traffic tulajdonában áll, és nem ruházzák át az Ügyfelet, kivéve, ha kifejezetten másként állapodnak meg.

2. Amennyiben megállapodás született arról, hogy a Global Traffic egy vagy több fent említett tétele vagy munkája az Ügyfélre kerül átadásra, a Global Traffic jogosult erre külön Szerződést kötni, és megfelelő pénzbeli ellentételezést követelni az Ügyféltől. Az ilyen ellentételezést az Ügyfélnek kell megfizetnie, mielőtt a vonatkozó tárgyakat megszerezné, vagy a rájuk fűződő szellemi tulajdonjogokkal dolgozik.

3. Az Ügyfél kifejezett előzetes írásbeli értesítés nélkül tilos minden olyan dokumentumot és szoftvert harmadik fél számára nyilvánosságra hozni és/vagy sokszorosítani, megváltoztatni vagy hozzáférhetővé tenni (beleértve a kereskedelmi célú felhasználást is), amelyen a Global Traffic szellemi tulajdoni és szerzői jogai vannak. a Global Traffic engedélyével. Ha az Ügyfél módosítani kíván a Global Traffic által szállított tételeken, a Global Trafficnek kifejezetten el kell fogadnia a tervezett változtatásokat.

4. Az Ügyfélnek tilos a Global Traffic szellemi tulajdonjogát képező tárgyakat és dokumentumokat a Szerződésben foglaltaktól eltérően felhasználni.

5. A felek tájékoztatják egymást, és közösen intézkednek, ha szellemi tulajdonjogok megsértése történik.

17. cikk – Felelősség kizárása és az információk helyessége

1. Az Ügyfél maga felelős minden olyan adat, információ, dokumentum és/vagy dokumentum helyességéért, megbízhatóságáért és teljességéért, bármilyen formában, amelyet a Global Traffic számára a Szerződés keretében átad, valamint az általa megadott adatokért. harmadik felektől kapott, és amelyeket a Global Traffic számára biztosítottak a Szolgáltatás teljesítése érdekében.

2. Az Ügyfél minden helyes, megbízható és teljes adat, információ, dokumentum és/vagy dokumentum időben történő rendelkezésre bocsátása tekintetében mentesíti a Global Traffic-et a kötelezettségei elmulasztásából vagy időben történő elmulasztásából eredő felelősség alól. .

3. Az Ügyfél kártalanítja a Global Traffic-et az Ügyfél és az általa megbízott vagy az általa megbízott harmadik felek, valamint az Ügyfél ügyfelei által támasztott minden olyan követelés ellen, amely abból ered, hogy nem (időben) szerezte meg a pontban előírt támogatásokat és/vagy engedélyeket. a megállapodás végrehajtásának összefüggései.

4. Az Ügyfél kártalanítja a Global Traffic-ot az Ügyfél részére végzett munkából eredő minden harmadik féltől származó követelésért, ideértve, de nem kizárólagosan az Ügyfél által a Szerződés teljesítése során felhasználható adatokra és információkra vonatkozó szellemi tulajdonjogokat, valamint /vagy az Ügyfél harmadik személyekkel szembeni cselekményei vagy mulasztásai.

5. Ha az Ügyfél a Global Traffic számára elektronikus fájlokat, szoftvereket vagy információhordozókat bocsát rendelkezésre, az Ügyfél garantálja, hogy ezek vírus- és hibamentesek.

18. cikk – Panaszok

1. Ha az Ügyfél nem elégedett a Global Traffic szolgáltatásával, vagy egyéb panasza van megbízásának végrehajtásával kapcsolatban, köteles ezeket a panaszokat a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 7 naptári napon belül jelenteni. ami a panaszhoz vezetett. jelentés. A panaszokat szóban vagy írásban lehet jelenteni a team@globaltraffic.nl e-mail címen , „Panasz” tárggyal.

2. A panaszt az Ügyfélnek kellően alá kell támasztania és/vagy meg kell magyaráznia, ha a Global Traffic képes kezelni a panaszt.

3. A Global Traffic a lehető leghamarabb, de legkésőbb a panasz kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül érdemi választ ad a panaszra.

4. A felek közösen próbálnak megoldást találni.

19. cikk – Alkalmazandó jog

1. A Global Traffic és az Ügyfél közötti jogviszonyra a holland jog az irányadó.

2. A Global Traffic jogosult ezen általános szerződési feltételek megváltoztatására, és erről tájékoztatja az Ügyfelet.

3. Jelen általános szerződési feltételek lefordítása esetén a holland nyelvű változat az irányadó.

4. A Global Traffic és az Ügyfél közötti Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitát a Rotterdami Kerületi Bíróság illetékes bírósága rendezi, kivéve, ha a kötelező rendelkezések más illetékes bíróságot jelölnek ki.

Ridderkerk, 2022. március 24

Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatok megszerzése:

Ha igénybe veszi a Global Traffic szolgáltatásait, akkor Ön számos személyes adatot ad meg a Global Traffic számára, vagy személyes adatokat szerezünk be Öntől a szerződés keretében. Személyes adat alatt minden olyan adatot értünk, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik.

Személyes adatok kategóriái

A Global Traffic a következő kategóriájú személyes adatokat dolgozza fel:

 1. Elérhetőség, név és cím adatai;
 2. Fiókadatok, beleértve az Ön jelszavát és felhasználónevét;
 3. Az Ön által megadott egyéb személyes adatok.

A feldolgozás célja

A Global Traffic által feldolgozott személyes adatok célja:

 1. Felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy tájékoztassuk Önt az Ön által megvásárolt szolgáltatásokról és azok megvalósításáról;
 2. szolgáltatásainak teljesítése;
 3. A szolgáltatás fejlesztése;
 4. Fizetések teljesítése;
 5. A törvényi kötelezettségek betartása;
 6. Marketing és kommunikációs kifejezések végrehajtása;
 7. A weboldal fejlesztése a látogatói viselkedés elemzésével a weboldalon;
 8. Hírlevelek küldése;
 9. Adatcsere harmadik féllel a szolgáltatás teljesítése érdekében.

Feldolgozási alap

A személyes adatok kezelése csak az alábbi indokok alapján lehetséges: (i) jogi kötelezettség, (ii) a megállapodás teljesítése, (iii) az érintettek (kifejezett) engedélye, és (iv) jogos érdek. A személyes adatokat a Global Traffic szolgáltatásainak nyújtása során kezeljük. A Global Traffic csak azokat az adatokat dolgozza fel, amelyeket a Global Traffic szükségesnek tart a szolgáltatás (javítása) érdekében, és körültekintően kezeli az Önről és a szolgáltatások használatáról gyűjtött (személyes) adatokat. Ezen adatok feldolgozásának alapja a Global Traffic céggel kötött megállapodás. Személyes adatait a www.neukenx.nl weboldal felkeresésével is feldolgozhatjuk, ha Ön erre engedélyt adott.

Feldolgozásra van szükség

Személyes adatainak kezelése a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. A Global Traffic által kínált szolgáltatások nem teljesíthetők teljes mértékben az Ön személyes adatainak feldolgozása nélkül. Ha az Ön kifejezett engedélye a személyes adatokkal kapcsolatban meghatározott célból szükséges, akkor ehhez külön engedélyt kell adnia.

Automatizált döntéshozatal

Nincs automatizált döntéshozatal.

Megtartási időszak

A Global Traffic által feldolgozott személyes adatokat a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak megfelelően tároljuk. Ha jogszabály vagy rendelet alapján hosszabb megőrzési időszakra van szükség, a személyes adatokat ezen követelményeknek megfelelően tovább őrzik. Az összes (megszerzett) személyes adatot nem tároljuk a feltétlenül szükségesnél tovább.

Feldolgozás harmadik felek által

A Global Traffic csak akkor oszt meg személyes adatokat harmadik felekkel, ha ez feltétlenül szükséges egy megállapodás végrehajtásához, valamint a vonatkozó törvények és előírások betartásához. Személyes adatok nem kerülnek értékesítésre. A Global Traffic jogi kötelezettséget vállalhat a személyes adatok harmadik felekkel való megosztására. Ha a személyes adatokat harmadik felekkel osztják meg, akkor erre vonatkozó adatkezelési megállapodások jönnek létre. A személyes adatokat megosztó harmadik felek:

 1. Szoftverszállítók, a szerződés teljesítése céljából. A kezelt személyes adatok kategóriái a helyadatok, az e-mail cím és az elérhetőség, valamint a név és cím adatok.
 2. Weboldal adminisztrátora, a szerződés teljesítése céljából. A kezelt személyes adatok kategóriái a helyadatok, az e-mail cím és az elérhetőség, valamint a név és cím adatok.
 3. Társkereső weboldalak, a szerződés teljesítése céljából. A kezelt személyes adatok kategóriái a helyadatok, az e-mail cím és az elérhetőség, valamint a név és cím adatok.

Személyes adatok biztonsága

A Global Traffic komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét, és figyelembe veszi a technika állását, a megvalósítás költségeit, valamint a feldolgozás természetét, hatókörét, összefüggéseit és céljait, valamint az egyének jogait és szabadságait érintő kockázatokat, amelyek valószínűsége változó. és súlyossága. , megfelelő műszaki és szervezési intézkedések a kockázatnak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében.

16 évesnél fiatalabb?

Ha Ön kiskorú, azaz 16 évnél fiatalabb, személyes adatai kezeléséhez csak valamelyik szülője vagy törvényes gyámja engedélyével adhat engedélyt. Ezt követően fontos, hogy szüleid vagy gyámod elolvassák ezt a nyilatkozatot. Ezenkívül gyakorolhatják az Ön által ránk hagyott személyes adatokkal kapcsolatos jogait, például a személyes adatainak (további) kezelése elleni tiltakozáshoz vagy az adatokhoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez való jogot.

Jogi nyilatkozat

A weboldal használatával Ön elfogadja a felelősség kizárását. A Global Traffic fenntartja a jogot, hogy weboldala tartalmát és/vagy ezt a felelősségkizárást bármikor módosítsa anélkül, hogy erről értesítené ügyfeleit és/vagy a webhely felhasználóit. A weboldal tartalmát a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, azonban előfordulhat, hogy esetleges pontatlanságokat vagy hiányossá vált. A Global Traffic semmilyen felelősséget nem vállal a weboldal használata által okozott vagy abból eredő károkért. A weboldal használata teljes mértékben a weboldal használójának költségére és kockázatára történik. A weboldal tartalmából semmilyen jog nem származtatható. A weboldalon található összes szöveg szerzői jogvédelem alatt áll, és a Global Traffic tulajdona, amennyiben nem tartoznak harmadik felekhez.

Beutazási tilalom

A Global Traffic közvetítői szolgáltatást kínál, amely felveszi a kapcsolatot azzal a társkereső oldallal, amely az Ön által megadott információk alapján valószínűleg megfelel Önnek. Ezen a társkereső oldalon szórakoztató (erotikus) online csevegést folytathat fiktív profilokkal. A társkereső oldal ezért (részben) fiktív profilokat tartalmaz. Ezekkel a fiktív profilokkal nem egyeztethet fizikai találkozót.

Reméljük, élvezni fogja a csevegést. Egyes ügyfeleink néha túl szórakoztatónak találják a társkereső oldalon keresztüli csevegést. Ennek eredményeként több időt töltenek ezen a társkereső oldalon, mint amennyit szeretnének.

Ha azt veszi észre, hogy túl sok időt tölt a társkereső oldalon, kérheti a kérdéses társkereső oldal kitiltását. Ezt követően az Ön IP-címe és e-mail címe 12 hónapra letiltásra kerül ezen a társkereső oldalon, így Ön többé nem használhatja a társkereső oldalt és/vagy a Global Traffic szolgáltatásait. Az önkéntes hozzáférési tilalomhoz forduljon a team@globaltraffic.nl címhez. Ha Ön benyújtja a Global Traffic hozzáférésének önkéntes megtiltását, ezt közölni fogjuk azzal a társkereső oldallal, amelyhez Ön kapcsolatban áll, valamint minden más társkereső oldallal, amellyel szoros kapcsolatban állunk.

Mielőtt megtagadnánk a hozzáférést a Global Traffic webhelyhez, valamint azokhoz a társkereső webhelyekhez, amelyekhez kapcsolódik, ellenőrizzük, hogy vannak-e olyan körülmények, amelyek miatt megtagadjuk a hozzáférést. A Global Traffic felveheti Önnel a kapcsolatot ezzel kapcsolatban.

Cookie nyilatkozat

A Global Traffic technikai és funkcionális cookie-kat használ a weboldal optimalizálása érdekében. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket akkor küldenek el, amikor Ön egy weboldalt látogat meg, hogy a látogatók felhasználói élményét hatékonyabbá tegyék. A Global Traffic a törvény értelmében cookie-kat tárolhat az Ön eszközén, ha ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek a webhely használatához. Más típusú sütikhez az Ön engedélye szükséges. Javasoljuk a cookie-k elfogadását a weboldal felhasználóbarát jellege érdekében. A weboldal látogatóinak lehetőségük van bejelentkezni.

A Global Traffic által használt sütik funkcionális cookie-k: ezek a cookie-k biztosítják a webhely megfelelő működését. Ezeknek a cookie-knak nincs következménye az adatvédelemre nézve, így nem kell engedélyt kérni és megadni. Ezekkel a sütikkel például a böngésző beállításai tárolódnak, hogy weboldalunk a lehető legjobban látható legyen, vagy hogy a weboldal elérhető maradjon (terheléselosztás), de olyan cookie-kat is, amelyek biztosítják, hogy ne kerülhessen más cookie-k elhelyezése (no-follow).

Az Ön engedélyével „követő sütiket” helyezünk el az Ön számítógépén. Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy nyomon kövessük az Ön által felkeresett oldalakat, hogy profilt építhessünk online viselkedéséről. Ez a profil nem kapcsolódik az Ön nevéhez, címéhez, e-mail címéhez és hasonlókhoz, hanem csak azért, hogy a hirdetéseket az Ön profiljához szabjuk, hogy azok a lehető legrelevánsabbak legyenek az Ön számára.

A Google-tól származó sütiket a Global Traffic webhelyen is elhelyezik a Google Analytics céljaira. Nem tárolunk semmilyen információt arról, hogy mit csinál az interneten. Előfordulhat, hogy a vonatkozó törvények és szabályozások előírják a Google Analytics számára, hogy hozzáférést biztosítson ezekhez az adatokhoz. Ez azt jelenti, hogy a Global Traffic nem köthet információt természetes személyhez. Ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, kérjük, írjon a team@globaltraffic.com címre.

Használja a közösségi médiát

A Global Traffic harmadik felektől származó cookie-kat használ a webhely optimalizálása érdekében. Egyes sütiket a weboldalon megjelenő harmadik fél szolgáltatásai helyeznek el. A harmadik felek a Google Analytics szolgáltatást és a közösségi médiát jelentik (LinkedIn, Facebook, Twitter). Más cégek (harmadik felek) cookie-jainak használatára az érintett vállalat adatvédelmi és cookie-szabályzata vonatkozik. Amikor rákattint a közösségi média gombra a weboldalon, egy közösségi média cookie kerül elhelyezésre. Ez lehetővé teszi a közösségi média fél számára, hogy felismerje az Ön IP-címét, amint megoszt egy cikket a webhelyről. A közösségi médiás felek cookie-jaival és a velük gyűjtött adatokkal és/vagy személyes adatokkal kapcsolatban a Global Traffic ezen felek adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó nyilatkozataira hivatkozik.

Böngésző beállításai

Ha nem szeretné, hogy a webhelyek cookie-kat helyezzenek el az Ön eszközén, amelyet a webhely megtekintéséhez használ, módosíthatja böngészője beállításait. A cookie elhelyezése előtt figyelmeztetést kap, és engedélyt kell adnia a cookie-hoz. Ennek elmulasztása például azt eredményezheti, hogy a webhely nem működik megfelelően. Beállíthatja böngészője beállításait úgy, hogy böngészője elutasítson minden cookie-t és harmadik féltől származó cookie-kat is. Az elhelyezett cookie-kat is törölheti. Ehhez módosítania kell a böngésző beállításait a beállításokon keresztül, majd módosíthatja az adatvédelmi beállításokat.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik harmadik felek weboldalaira, amelyek linkekkel kapcsolódnak ehhez a weboldalhoz. Nem tudjuk garantálni, hogy ezek a harmadik felek az Ön személyes adatait megbízható vagy biztonságos módon kezelik. Javasoljuk, hogy olvassa el ezen webhelyek adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt ezeket a webhelyeket használná.

Az érintettek joga

Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 1. hozzáférési jog;
  Érintettként joga van arra, hogy végleges választ kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy betekintsen azok kezelésébe.
 2. Helyesbítéshez való jog;
  Önnek jogában áll kérni a hibás adatok helyesbítését és kiegészítését.
 3. Törlési jog;
  Az érintett köteles haladéktalanul kérni a rá vonatkozó személyes adatok törlését.
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog;
  Ön, mint érintett jogosult arra, hogy korlátozza személyes adatai kezelését. Ehhez forduljon a Global Traffic-hez.
 5. Adathordozhatósághoz való jog;
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Global Traffic rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában megszerezze, és ezen adatokat a Global Traffic részére továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. kinek küldik. biztosították.
 6. Tiltakozás joga;
  Az érintett jogosult arra, hogy sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, ideértve az e rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. A Global Traffic leállítja a személyes adatok feldolgozását, kivéve, ha olyan kényszerítő erejű jogos indokok állnak fenn az adatkezelésre, amelyek meghaladják az érintett jogi igények gyakorlásával, előterjesztésével vagy védelmével kapcsolatos érdekeit, szabadságait és jogait.

Panasz

 1. Ha panasza van azzal kapcsolatban, ahogyan a Global Traffic kezeli az Ön személyes adatait, vagy ha élni szeretne a fenti jogok valamelyikével, forduljon hozzánk a weboldalon vagy a team@globaltraffic.nl e-mail címen. Annak biztosítása érdekében, hogy élni kíván egy jogával, a Global Traffic kéri, hogy mellékelje személyazonosságát igazoló okmányának másolatát. Személyi adatainak védelme érdekében elfeketítheti az útlevélképet és az MRZ-t (alul számokkal ellátott csík). A Global Traffic a lehető leghamarabb, de legkésőbb 4 héten belül válaszol kérésére. Panaszt nyújthat be a holland adatvédelmi hatósághoz is. Ez az illetékes végrehajtó szerv. A következő linken keresztül léphet kapcsolatba velünk: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Szexpartnerek keresése

A legújabb tagok, akik szexuális kapcsolatot keresnek:

Érett nő hatalmas feszes mellekkel

Katalin

Zala
Szexi vadmacska várja, hogy kielégítsék

Katica

Zala
Tapasztalt, vonzó nő nyitott egy vad kalandra

Melani

Zala